in

Nagycsaládos gázártámogatás – infok itt!

Nagycsaládos gázártámogatás – infok itt!

Nagycsaládos földgáz árkedvezmény

A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódóan 2011. január 1-től került bevezetésre a nagycsaládos háztartásban élők részére adható kedvezmény.

A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról a 69/2016.(XII.29.) NFM rendelet rendelkezik. Eszerint minden önálló felhasználási hellyel rendelkező 20 m3/h óra alatti gázmérővel rendelkező lakossági fogyasztó évenként és felhasználási helyenként az I. árkategória szerinti (kedvezményes) díjszabás keretében 41040 MJ földgázmennyiséget vételezhet. A nagycsaládos kedvezmény ezen mennyiségen felül, további – a jogszabályban meghatározott – mértékig jogosít ezen az áron a földgáz vételezésére.
A nagycsaládos kedvezményre jogosult az a háztartás, amelyben a családok támogatásról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti olyan jogosult él, aki legalább három gyermek után, illetve figyelembevételével részesül családi pótlékban és egyetemes szolgáltatónál szolgáltatási szerződéssel rendelkezik.

A nagycsaládos kedvezmény csak egy felhasználási helyen vehető igénybe. Fogyasztói közösség esetén egy felhasználási helyen több jogosult is igénybe vehet nagycsaládos kedvezményt. Ha a jogosultnak a vele egy háztartásban élő, családi pótlékra jogosító személyre hivatkozással nagycsaládos kedvezmény került megállapításra, a jogosulttal egy háztartásban élő más személy erre a személyre tekintettel további kedvezményre nem jogosult.

A kedvezmény mértéke:
a) az önálló felhasználási hellyel rendelkező jogosult által az I. árkategória díjszabása szerint maximálisan vételezhető földgázmennyiség három gyermekre tekintettel felhasználási helyenként és naptári évenként 61560 MJ (41040 + 20520 MJ), valamint a negyedik gyermektől számítva gyermekenként további 10250 MJ (a szolgáltató által alkalmazott I. árkategória szerinti díj szolgáltatói elosztói működési terület szerint eltérő),
b) a fogyasztói közösségben vételező jogosult esetén a kedvezmény Ft-ban kerül meghatározásra, összege a szolgáltatók elosztói működési területeként eltérő (fogyasztói közösségnek tekintendő a közös gázmérővel rendelkező olyan lakóépületben vételezők összessége, ahol a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát).

A kedvezmény érvényesítéséhez szükséges feltételek
A nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló kérelem a 2013. január 1-jétől a naptári év folyamán bármikor benyújtható. A kérelmet első fokon – Budapest és Pest Megye kivételével – a megyei Kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalához, Budapest esetében Budapest Főváros VIII. kerületi hivatalához, Pest Megye esetében a Váci Járási Hivatalhoz (a továbbiakban együtt: járási hivatal) kell benyújtani.

A kérelmet az erre a célra rendszeresített igénylőlapon kell benyújtani. Az igénylőlap és az útmutató letölthető innen >>

A kérelemhez önálló felhasználási hellyel rendelkező igénylő esetén mellékelni kell
a) a kérelem benyújtását megelőzően kézhez kapott utolsó számla (részszámla) másolatát,
b) a szolgáltatásba újonnan bekapcsolt felhasználási hely esetén az egyetemes szolgáltatási szerződés másolatát.

Igénylőként a kérelmet annak kell benyújtani, aki önálló felhasználási helyre a szolgáltatóval vagy annak megbízottjával illetve fogyasztói közösség esetében, akinek nevében a fogyasztói közösség képviselője gázfogyasztásra szolgáltatási szerződést kötött és három vagy több gyermek után, illetve beszámításával családi pótlékban részesül, vagy ezen személlyel egy háztartásban él. Ebből következően annak kell igénylőként kitölteni a kérelmet, akinek a nevére kerül kiállításra a számla, még akkor is, ha nem ő részesül családi pótlékban.
A szolgáltató a nagycsaládos kedvezményt a kiállított számlában (részszámlában) érvényesíti. Fogyasztói közösség esetén a fogyasztói közösség képviselője (közös képviselő) a szolgáltató által kiállított számla alapján érvényesíti a nagycsaládos kedvezményt a fogyasztói közösségben vételező jogosult felé.

A kedvezményre való jogosultság időtartama, bejelentési kötelezettség
A kérelem elbírálására irányadó ügyintézési határidő sommás eljárás esetén 8 nap, egyéb esetben 60 nap. A járási hivatal döntéséről határozatban értesíti a kérelmezőt, az Országos Nyugdíjbiztosítási Központ elektronikusan az egyetemes szolgáltatót. A nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapítása határozatlan időre történik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a korábbi évekkel ellentétben nem kell évenként igényelni a kedvezményt, az mindaddig megilleti a jogosultat, amíg a jogosultsági feltételek fennállnak. Ha a kérelem benyújtásakor a családi pótlékra való jogosultság két hónapnál hosszabb ideje áll fenn, a nagycsaládos kedvezmény visszamenőlegesen legfeljebb a kérelem benyújtását megelőző második hónap első napjától állapítható meg.

A jogosultság feltételeinek megszűnését, továbbá a kérelemben foglalt adatok megváltozását a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül be kell jelenteni a kedvezményt megállapító járási hivatalnak. 
A jogosultnak a felhasználási helyében történő változást (költözést) is be kell jelentenie. A jogosultság változatlan fennállása esetén a jogosultat megillető kedvezmény az új felhasználási helyen is igénybe vehető.

A jogosultság ellenőrzése
A járási hivatal a jogosultság feltételeinek fennállására vonatkozóan ellenőrzést folytathat.

kedvezményt jogosulatlanul igénybevevő a kedvezményes mennyiség ellenértékének és a fogyasztott mennyiség kedvezmény nélkül számított ellenértékének különbözetét, illetve fogyasztói közösség esetében a kedvezményt általános forgalmi adóval és kamattal növelten köteles a szolgáltatónak megfizetni.

Amennyiben a kedvezmény jogosulatlan igénybevétele az igénybevevőnek felróható, akkor a különbözet, illetve a kedvezmény összegét a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben kell a szolgáltató részére visszafizetni.

Bővebb: Nagycsaládos gázártámogatás

Szólj hozzá!

Napelem kalkulátor – infok itt!

Fradi kártya igénylés – infok itt!