Ők a kedvenc magyar színészek

Hirdetés

szinhaz_szinFoglaljon he­lyet! cím­mel a szín­ház­jegy ér­té­ke­sí­tés­ről tar­ta­nak kon­fe­ren­ci­át a szín­há­zi szak­ma ne­ves kép­vi­se­lői, igaz­ga­tók, mar­ke­ting szak­em­be­rek, ér­té­ke­sí­té­si szak­em­be­rek, gaz­da­sá­gi igaz­ga­tók rész­vé­te­lé­vel a bu­da­pes­ti Nemzeti Színházban hét­főn.

A kon­fe­ren­ci­án olyan kér­dé­sek­re ke­re­sik a vá­laszt mint, ho­gyan szer­vez­ze­nek kö­zön­sé­get, hol és ho­gyan vá­sá­rol a kö­zön­ség szín­ház­je­gyet, va­la­mint ho­gyan se­gí­ti a mar­ke­ting a jegy­el­adást.

Hidvégi Áron a szín­ház­lá­to­ga­tá­si szo­ká­so­kat vizs­gá­ló, friss, szep­tem­be­ri adat­fel­vé­tel­lel meg­va­ló­su­ló ezer fős or­szá­gos rep­re­zen­ta­tív ku­ta­tá­su­kat mu­tat­ta be. Elmondta: az ön­be­val­lá­son ala­pu­ló ku­ta­tás vá­lasz­adó­i­nak 53 szá­za­lé­ka nyi­lat­koz­ta azt, hogy leg­alább éven­te el­megy szín­ház­ba. Ez az a ré­teg, amely po­ten­ci­á­lis szín­ház­lá­to­ga­tó le­het – tet­te hoz­zá a ku­ta­tá­si igaz­ga­tó.

Kiemelte a szo­ci­a­li­zá­ció ha­tá­sát: fon­tos az is­ko­la, a csa­lád és a ba­rá­tok sze­re­pe az­zal kap­cso­lat­ban, hogy mennyit já­runk szín­ház­ba. Beszélt a ba­rá­tok, is­me­rő­sök sze­re­pé­ről a mar­ke­ting­ben és az aján­lás­ban.

Elmondta: a meg­kér­de­zet­tek 70 szá­za­lé­ká­nak van ked­venc szí­né­sze az ak­tív ma­gyar szí­né­szek kö­zül. Több mint 130 szí­nészt em­lí­tet­tek, akik­nek csu­pán 2 szá­za­lé­ka nem sze­re­pelt a te­le­ví­zi­ó­ban vagy fil­men és 85 szá­za­lé­kuk ren­del­ke­zett va­la­mi­lyen díj­jal. A leg­töb­bet em­lí­tett mű­vé­szek kö­zött pél­dá­ul Törőcsik Mari, Gálvölgyi János, Bodrogi Gyula, Eszenyi Enikő, Hernádi Judit, Rudolf Péter, Koltai Róbert és Pogány Judit is sze­re­pelt. “Azt lát­tuk, hogy a ce­leb­fak­tor ke­vés­bé, in­kább a va­lós szí­né­szi tel­je­sít­mény a fon­tos” – is­mer­tet­te a ku­ta­tás ered­mé­nyét.

Mint mond­ta, a sze­rep­lők sze­mé­lye a fi­a­ta­lo­kat ér­de­kel­te a leg­ke­vés­bé, ők a leg­nyi­tot­tab­bak az al­ter­na­tív elő­adá­sok­ra. Arról is be­szélt, hogy a vá­lasz­adók fon­tos­nak tart­ják a fi­a­ta­lok szín­há­zi ne­ve­lé­sét. A ku­ta­tás alap­ján a szín­há­zat nem va­ló­szí­nű, hogy va­la­ha ki­szo­rít­ja a film, nem ver­seny­tár­sa – szö­gez­te le.

(MTI)

Hirdetés
Hirdetés

Szólj hozzá!

Watch Dragon ball super

A weboldal használatához el kell fogadnod, hogy cookie-kat helyezünk el a számítógépeden. Részletek

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a látogatókat, hogy a weboldal ún. cookie-kat használ. A cookie-k (sütik) apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el a számítógépeden, hogy minél egyszerűbbé tegye a böngészést. A sütiket letilthatod a böngésző beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszed meg, illetve ha az "cookie" feliratú gombra kattintasz, elfogadod a sütik használatát.

Bezár